Windykacja

 

Windykacja

 

Podstawa Prawna - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Dz.U.Nr.43. poz 296, Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r., Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

Spłata zadłużenia

-Najemcom i dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej , w celu ułatwienia spłaty należności z tytułu użytkowania lokali będących w zasobach Gminy Żary o statusie miejskim wprowadzono możliwość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego tj, nakładów pracy świadczonej na rzecz utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego oraz terenów przyległych. W celu odpracowania należności dłużnicy są zobowiązani do złożenia wniosku który jest do pobrania na stronie www.zgmzary.pl w zakładce << Formularze do pobrania:: lub w formie drukowanej w siedzibie ZGM Sp. z o.o ul.Zakopiańska 7 .Wnioski rozpatruje zespół powołany przez Prezesa ZGM.

 

Procedura windykacji należności odbywa się poprzez:

- wysyłanie najemcom i osobom korzystającym z lokali komunalnych bez tytułu prawnego wezwań do dobrowolnej zapłaty 

- monitoring bazy dłużników pod kątem terminowości wpłat

- windykację przedsądową

- windykację przedegzekucyjną

- rozkładanie spłaty zaległości na raty

- odpracowanie zaległości na podstawie Uchwały Nr XXVII/4/17  Rady 

Miejskiej z 27 stycznia 2017

 

Windykacja przedsądowa

- wysyłanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania    sądowego

- sporządzanie zestawienia zaległości

- kompletowanie dokumentacji dowodowej

- sporządzanie pozwu

- sporządzanie pism procesowych w zależności od stanu i rodzaju sprawy

- uzyskanie tytułu wykonawczego: wyroku, nakazu zapłaty, postanowienia

 

Windykacja przedegzekucyjna

- wysyłanie wezwań przedegzekucyjnych

- sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej

- nadzorowanie stanu spraw i podejmowanych czynności komorniczych

- współpraca z kancelarią komorniczą w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej egzekucji

 

Ugody

- negocjacje z dłużnikiem w sprawie ustalenia warunków spłaty zadłużenia

- przygotowanie projektu ugody z dłużnikiem

- informowanie dłużników o innych możliwościach w spłatach zadłużeń: odpracowanie zadłużenia,  otrzymania dodatku mieszkaniowego, zapomogi, zasiłków, zamiana mieszkań itp. 

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.