Wysokość czynszów


ZARZĄDZENIE NR WA.0050.165.019/15
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 28 czerwca 2019 r

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim

 

 

Na podstawie art. 7, art. 8, art.23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1234) oraz § 17 ust. 1, 3 i 4 uchwały XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. poz. 266 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 § 1. Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam:

 

1) miesięczną stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 5,70 zł,

2) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych po roku 2000 w wysokości 2,20 zł,

3) miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych położonych w budynkach wybudowanych przed rokiem 2000 w wysokości 1,60 zł.

 

 § 2. Przy ustalaniu wysokości czynszu dla danego lokalu mieszkalnego należy stosować zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania i podwyższania bazowej stawki czynszu określone w rozdziale 5 uchwały Nr XXVII/4/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2017-2022.

 

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach.

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019r.

 § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 313/15 Burmistrza Miasta Żary z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim.

 

 


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mista Żary Nr WA.0050.90.2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzą w życie z dniem 01.02.2019 następujące stawki czynszu:

 

Lp.

Rodzaje działalności

Strefa czynszowa

Stawka netto w zł/m2 2018

Wskaźnik inflacji w %

Stawka netto w zł/m2 na 2019

1

Lokale handlowe, biurowe, magazyny, zakłady, apteki oraz lokale, w których prowadzona jest sprzedaż usług turystycznych, handlowych, medycznych, prawnych.

Strefa I

27,09

1,6

27,52

Strefa II

18,75

1,6

19,05

Strefa III

12,88

1,6

13,09

Strefa IV

8,07

1,6

8,20

 

2.

Księgarnie, sklepy papiernicze, zakłady gastronomiczne, usługi złotnicze, poligraficzne

Strefa I

14,97

1,6

15,21

Strefa II

12,13

1,6

12,32

Strefa III

9,77

1,6

9,93

 

3.

Usługi bytowe, skup złomu i innych surowców wtórnych, piwnice i inne pomieszczenia zajmowane przez placówki handlowe

Strefa I

6,75

1,6

6,75

Strefa II

4,82

1,6

4,90

Strefa III

3,52

1,6

3,58

 

4. 

Lokale zajmowane przez związki, towarzystwa społeczne, zawodowe i polityczne oraz urzędy

Strefa I-IV

2,70

1,6

2,74

 

5.

Lokale zajmowane na kantory wymiany walut

Strefa I

61,57

1,6

62,56

Strefa II

49,59

1,6

50,14

 

6.

Zakłady produkcyjne

Strefa II

17,57

1,6

17,85

Strefa III

14,59

1,6

14,82

 

7. 

Lokale zajmowane wyłącznie na działalność statutową organizacji pożytku publicznego

Strefa I-IV 

2,23

1,6

2,27

 

8. 

Pomieszczenia przeznaczone na garaże

Strefa I-IV

4,04

1,6

4,10

 

9.

Lokale zajmowane na cele oświatowe*

Strefa I-II

5,00

1,6

5,08

Strefa III-IV

3,00

1,6

3,05

 

10.

Szkolne sale lekcyjne, świetlice i inne pomieszczenia szkolne z wyłączeniem sal gimnastycznych wynajmowane na inny cel niż oświatowy

Strefa I-II

7,00

1,6

7,11

Strefa III-IV

4,00

1,6

4,06

 

 Wartość stawek czynszu najmu za umieszczenie reklam i kamer monitorujących na gminnych budynkachmieszkalnych

 Lp.

Rodzaje działalności

Strefa czynszowa

Stawka netto w zł/m2 2018

Wskaźnik inflacji w %

Stawka netto w zł/m2 na 2019

1

Umieszczenie reklam na gminnych budynkach mieszkalnych

Strefa I – Strefa II dla reklam o pow. do 4 m2

36,72

1,6

37,31

Strefa I – Strefa II dla reklam o pow. powyżej 4 m2

30,60

1,6

31,09

Strefa III – Strefa IV dla reklam o pow. do 4 m2

22,48

1,6

24,87

Strefa III – Strefa IV dla reklam o pow. powyżej 4 m2

22,44

1,6

22,80

Za umieszczenie kamer na ścianach

20,40

1,6

20,73

 

 

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary
nr 156/13
z dnia 09 lipca 2013r. 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych stanowiący zasób Gminy Żary o statusie miejskim z przeznaczeniem na cel mieszkalny

 

Na posatwie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary (publ. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku Nr 73, poz. 1379) zarządzam co następuje:

§1

Dla gminnego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim ustalam miesięczną stawkę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń niemieszkalnych przeznaczonych do adopcji poddaszy lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na cel mieszkalny w wysokości:

1) 1,50 zł/m2 w pierwszym i drugim roku najmu

2) 3,00 zł/m2 w trzecim roku najmu

3) aktualną stawkę bazową czynszu w czwartym i następnym roku najmu (bez stosowania zwyżek i zniżek).


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych.

§3

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Żary nr 69/2013 z dnia 03 kwietnia 2013r.

§4 

Zarządznie wchodzi w życie z dniem podpisania

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.