Gdzie załatwisz sprawę

Obsługa Mieszkańców ROM-1

Obsługa spraw związanych z najmem lokali w pokoju nr 3 - parter, tel. 68 479 46 38

 

Obsługa Mieszkańców ROM-2

Obsługa spraw związanych z najmem lokali w pokoju nr 6 - parter, tel. 68 479 46 40

 

Drukowanie książeczek

Wydruki książeczek czynszowych w pokoju nr 2 - parter, tel. 68 453 90 08

 

Rozliczenie wody, ścieków i nieczystości płynnych

Wszelkie informacje z rozliczeniem wody, ścieków i neczystości płynnych można uzyskać w pokoju nr 2, tel. 68 453 90 08

 

 


 Do podstawowych obowiązków najemcy i wynajmującego należy

(…)

Art. 6a. 1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.

3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

  1)  utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;

  2)  dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;

  3)  dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:

a)  napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Art. 6b. 1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

  1)  podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

  2)  okien i drzwi;

  3)  wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

  4)  trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

  5)  osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

  6)  pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

  7)  etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

  8)  przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

  9)  innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a)  malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

(…)

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.