Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 7 rozpoczął swoją działalność od dnia 02.05.2007r. Podstawy działalności stanowią zapisy Aktu Założycielskiego oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Osobowość prawną Spółka uzyskała 31.01.2007r. na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod Nr 0000273021. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 321.000,- zł.

 

Przedmiotem działania Spółki jest administrowanie budynkami i lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na podstawie Umowy o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków zawarta w dniu 30 czerwca 2016r. w Żarach, na czas oznaczony od dnia 01.07.2016r. do dnia 30.06.2019r. na cele prowadzenia działalności gospodarczej. 

Upoważniona jest do:

- zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez Burmistrza Miasta Żary lub osoby przez Niego upoważnione,

- wykonywanie wszelkich czynności prawnych związanych z ww. Umowami, w szczególności dochodzenia należności z tytułu czynszu i innych opłat,

- dokonywanie drobnych napraw związanych z użytkowaniem lokali w powierzonych zasobach komunalnych z pokrywaniem ich kosztów z pobranego czynszu. Remonty lokali, budynków i innych obiektów będą wykonywane za zgodą Burmistrza Miasta Żary i na koszt Gminy Żary o statusie miejskim o ile nie zostaną pokryte z wpłaconych czynszów.

 

Zdecydowana większość budynków pochodzi sprzed 1945 roku i ich stan techniczny jest niezadowalający, a substancja mieszkaniowa z powodu braku remontów uległa sukcesywnej degradacji.


Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców zasobów komunalnych Burmistrz Miasta Żary, za pośrednictwem ZGM Sp. z o.o., zobowiązany jest do zaspokojenia oczekiwań społecznych naszego miasta.

 

W związku z tym na początku swojej działalności ZGM poczynił starania w celu poprawy stanu technicznego budynków. Pismem z dnia 14.06.2007r. Wystąpiliśmy do Burmistrza Miasta Żary w sprawie zabezpieczenia nakładów finansowych na wykonanie najpilniejszych remontów w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach stanowiących własność Gminy Żary. Rada Gminy w dniu 28.06.2007r. Podjęła Uchwałę i przyznał kwotę 1 mln złotych na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego.

 

W ślad za tym zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłonienie wykonawcy na:

- Remonty pokryć dachowych

- Wymianę stolarki okiennej

- Roboty zduńskie

- Odwilgocenie budynku

- Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej budynku.

- Realizacja powyższych remontów zostanie zakończona w bieżącym roku.

 

W ramach tych środków wykonaliśmy remonty lokali niezasiedlonych na zlecenie i w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Żarach. Ponadto na bieżąco usuwane były awarie instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych w budynkach i lokalach komunalnych.

 

Na usługi te została podpisana stosowna umowa z Zakładem Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Komunalnego "PEKOM" SA w Żarach w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

 

Utrzymanie terenów zieleni i sprzątanie przy budynkach komunalnych realizuje również Zakład Usług Komunalnych. ZGM Sp. Z o.o. ponownie wystąpiła do Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej o zwiększenie środków finansowych na remonty niezrealizowanie przez P.K. "PEKOM" S.A w Żarach.
 

   
   
  wstecz drukuj wprzód  

Najważniejsze informacje

Obsługa Mieszkańców

Rejon Obsługi Mieszkańców I

tel. 68 479 46 38
Rejon Obsługi Mieszkańców II
tel. 68 479 46 40

Schronisko dla zwierząt

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych
tel. 608291253, 609152096
w godz. 6:00-21:30
tel. 68 444 71 47
telefon dyżurny - 511 528 888

Zgłaszanie awarii

Awarie należy zgłaszać pod numerem tel. 693 638 123. Numer dostępny 24h.